• Paul Kolodziej, orthodontist

Paul Kolodziej, orthodontist

Paul R. Kolodziej startte zijn tandartsopleiding in 1979 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In 1986 volgde hij de Specialistenopleiding orthodontie eveneens aan de VU. Deze opleiding rondde hij in 1990 met succes af. In 1993 opende hij de Orthodontieprakijtk Kolodziej in Leiden.